තෙල්දෙණිය හා පල්ලේකැලේට තවදුරටත් ඇඳිරිනීතිය

තෙල්දෙණිය හා පල්ලේකැලේ පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට තවදුරටත් පොලිස් ඇඳිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව පොලිස් මූලස්ථානය කියයි.

නැවත දැනුම් දෙනතුරු මෙම අැඳිරි නිතීය ක්‍රියාත්මක වෙයි.