හෙට බොරැල්ල දෙසට අමතර මංතීරුවක්

රාජගිරිය ගුවන් පාළම් සේවා මාර්ග වලට සමගාමීව අතුරු මාර්ග වළ සිදුවන ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් හෙට (08)  සිට උදෑසන කාලයේදී බොරැල්ල දෙසට අමතර මංතීරුවක් ක්‍රියාත්මක වන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීය පවසයි.