ලෝක ග්ලෝකෝමා සතිය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

ලෝක ග්ලෝකෝමා සතිය 2018 මාර්තු 11 සිට 17 දක්වා ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ලෝක ග්ලෝකෝමා සංගමය මඟින් සෑම වර්ෂයකම මාර්තු මස ග්ලෝකෝමා සතිය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබයි. මෙවර තේමාව ”අදෘෂ්‍යමාන ග්ලෝකෝමාව පරදවමු ” යන්නයි.

එහි අරමුණ වන්නේ, ග්ලෝකෝමාව පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කර අක්ෂි පරික්ෂාව සඳහා යොමුකර ග්ලෝකෝමාව නිසා ඇතිවන අන්ධභාවය වළක්වාලීමයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය දැනුවත් කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණයක් අද (12) ජාතික අක්ෂි රෝහලේ දි පැවැත්විය.

ග්ලුකොමා යනු ඇසේ සිට මොළයට අප දකින දේ සන්නිවේදනය කරන දෘෂ්ඨි ස්නායුවට ඇස තුළ දි ක්‍රමයෙන් සිදු වන හානියයි.

වසර 2020 වන විට ග්ලෝකෝමා තත්ත්වය මිලියන 11.2 ක් දක්වා වර්ධනය වන බවට සෞඛ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙයි.