දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහළට

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ ලබන මස සිට දුම්රිය ගාස්තු සියයට 15කින් ඉහළ දමන බවයි.