ඩීසල් හා පෙට්‍රල් මිල ගණන් ඉහළට

ලංකා IOC සමාගම ඊයේ (23) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදී ඩීසල් හා පෙට්‍රල් මිල ගණන් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව ඩිසල් ලීටර්යක් රුපියල් 05 කින් සහ පෙට්‍රල් ලීටර්යක් රුපියල් 09 කින් මිල ඉහළ දමා ඇත.