කොළඹ පුරහල අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක්

කොළඹ පුරහල අවට දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ඇතිව තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.

ඒ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ගේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙනි.