අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා විශේෂ බස් හා දුම්රිය සේවා

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් ගම්බිම් බලා යන මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා විශේෂ බස් හා දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය අමතර බස් රථ 2000ක් අවුරුදු සේවා සඳහා යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇති. සාමාන්‍ය බස් සේවාද නියමිත පරිදි ක්‍රියාත්මක ය.

අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ජාතික ගමනා ගමන කොමිෂන් සභාව ද මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාවට නැංවීමට කටයුතු යොදා තිබේ.