අගමැති ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස් මහතාගේ සුවදුක් විමසයි

ආචාර්ය ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස් මහතාගේ සුවදුක් විමසා බැලීම සදහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ (08) තිඹිරිගස්යායේ පිහිටි ඒ මහතාගේ නිවසට පැමිණියේය.

මහාචාර්ය මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මිය සමග එම නිවසට පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා, ලෙස්ටර් ජෙම්ස් පීරිස් මහතා සහ සුමිත්‍රා පීරිස් මහත්මිය සමඟ සුහඳ කතා බහක නිරත විය.