නකල්ස් රක්ෂිතයේ සංචාරයක නිරත වූ 07 දෙනෙකු අතුරුදහන්

මහනුවර පන්විල නකල්ස් රක්ෂිතයේ සංචාරයක නිරත වූ 07 දෙනෙකු අතුරුදහන් වී ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ වන විට යුද හමුදාව හා පොලිසීය සොදිසි මෙහෙයුමක් ආරම්භ කර තිබේ.