කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේගේ තනතුර තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

රුහුණු කතරගම දේවාලයේ බස්නායක නිලමේ ලෙස කටයුතු කළ ඩී.පී. කුමාරගේ මහතාගේ තනතුර තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබේ.

මහනුවර ව්‍යාපාරිකයෙක් වෙන ඔහු කතරගම දේවාලයේ 11 වැනි බස්නායක නිලමේ විය.