අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ආපදා සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා සිය අමාත්‍යධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත.

අද අදෑසන සියලුම නිල වාහන, කාර්යාල ඇතුළු අමාත්‍යධූරය වෙනුවෙන් ලබා දී තිබූ සියල්ල අමාත්‍යංශ ලේකම් වෙත භාර දී ඇත.