විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයන්ගේ වැඩවර්ජනය අවසන් වෙයි

වැටුප් ඉහළ නැංවීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගනිමින් මාසයකට අධික කාලයක සිට විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යන සේවකයින් නිරත වී සිටි වැඩවර්ජනය අවසන්කර තිබේ.
විශ්වවිද්‍යාල වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සම සභාපති එඩ්වඩ් මල්වත්තගේ මහතා පවසා සිටියේ, වර්ජනය අවසන් කළ බව සියලු සාමාජිකයන්ට දැනුම් දෙන බවයි.
ඒ අනුව ලබන 17 වනදා සිට සේවයට වාර්තා කිරීමට නියමිතය.