අලුත් අවුරුද්ද අදයි

අලුත් අවුරුදු උදාව

අප්‍රේල් මස 14 වන සෙනසුරාදා එනම් අද දින උදේ 8.13 ට සිංහල අලුත් අවුරුද්ද උදාවෙයි.

ඔබ සැමට සාමය සතුට පිරි සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!