ගෙවුණු පැය 24 තුළ බීමත්ව රිය පැදවූ රියදුරන් 140ක් අත්අඩංගුවට

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය කාලයේ, ගෙවුණු පැය 24 තුළ බීමත්ව රිය පැදවූ රියදුරන් 140ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලීසිය පවසයි.

පොලීසිය පැවසුවේ, අපරික්ෂාකරී ලෙස හා අන්තරාකාරී ලෙස රිය පැද වූ පුද්ගලයින් 22ක් සහ අධික වේගයෙන් රිය පැදවූ පුද්ගලයින් 166ක් සම්බන්ධයෙන් නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බවයි.