පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී ළමුන් තෝරා ගැනීමට අදාළව අධ්‍යාපන ඇමතිගෙන් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත්තේ ‍පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමේ දී ළමුන් තෝරා ගැනීමට අදාළ තොරතුරු තවදුරටත් විනිවිදභාවයකින් යුක්තව ජනතාවට අනාවරණය කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි.
2019 සඳහා පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ චක්‍රලේඛය පිළිබඳ සහ ක්‍රමවේද පිළිබඳ මෙහිදී දීර්ඝ වශයෙන් කරුණු සාකච්ඡා වූ අතර ලකුණු ලබාදීමේ ක්‍රමවේද සහ තෝරාගත් දරුවන් පදිංචිව සිටින ස්ථානයන් පිළිබඳ විස්තර මෙන්ම පුද්ගලිකත්වයට ගැටලුවක් ඇති නොවන දරුවන්ගේ සුදුසුකම් සම්බන්ධ සියලු තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කිරීම පිළිබඳව අවධානය යොමුකරන ලෙස අමාත්‍යවරයා මෙහිදී නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
ඒ පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේදී සිදු කෙරෙන දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා වළක්වාලීමේ අරමුණින්ය.
ව්‍යාජ ලෙස සකස් කරන ලද ලේඛන යොදාගනිමින් දරුවන් පාසල් වලට ඇතුළත් කිරීම සදහා ඇතැම් මාපියන් කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් නිසි සුදුසුකම් සපුරන ලද පාසල් අවට ජීවත්වන දරුවන්ට අසාධාරණයන් සිදුවන බවට ලද පැමිණිලි මෙහිදී විශේෂ අවධානයට ලක්ව තිබේ.
මීට අමතරව පළමු වසරට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අදාළ චක්‍රලේඛයෙහි සුළු සංශෝධන කිහිපයක් සිදු කිරීමටද අවධානය යොමුව ඇත.