නික් පෝතාස් මහතා ධුරයෙන් ඉවත්වෙයි

ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩාමේ පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ නික් පෝතාස් මහතා එම ධුරයෙන් ඉවත්වී තිබේ.