අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ට ජාත්‍යන්තර පොලිසියෙන් රතු නිවේදනයක්

හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සදහා ජාත්‍යන්තර පොලිසියෙන් රතු නිවේදන නිකුත් කර තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.