විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වසාදමයි

ඒකාබද්ධ රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතා පා ගමනක් හේතුවෙන් ගාලුමුවදොර පාර ලෝටස් වටරවුමෙන් වසාදමා තිබෙන බවට වාර්තා වෙයි.