ජාලිය වික්‍රමසුරිය අත්අඩංගුවට ගැනීමට යළිත් වරෙන්තු

ඇමරිකාවේ හිටපු තානාපති ජාලිය වික්‍රමසුරිය අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය යළි විවෘත වරෙන්තු නිකුත් කර තිබේ.