උතුරු කොරියා නායකයා දකුණු කොරියාවට පැමිණෙයි

1953 වසරේදී කොරියා යුද්ධය අවසන් වීමෙන් පසුව දකුණු කොරියාවට පැමිණි පළමු උතුරු කොරියා නායකයා බවට කිම් ජොන්ග් – උන් පත්විය.

ඒ උතුරු හා දකුණු කොරියා සාකච්ඡා සඳහා යුධ මුක්ත කලාපයට කිම් ජොන්ග් – උන් පැමිණීමත් සමගිනි.