වෙසක් සමයේදී ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය සේවයක්

වෙසක් සමයේදී ජනතාවගේ පහසුව වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය සේවයක් ක්‍රියාත්මක බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව හෙට (28දා) සිට පළමුවැනිදා දක්වා මෙම දුම්රිය සේවය ක්‍රියාත්මක වෙයි.

දකුණු කලුතර, වේයන්ගොඩ, අනුරාධපුර, අලුත්ගම, අවිස්සාවෙල්ල හා රඹුක්කන අතර යන දුම්රිය ස්ථාන අතර මෙම විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක වෙයි.