රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කරයි

රැකියා විරහිත උපාධිධාරී සංගමය විසින් සංවිධානය කරනු ලැබු උද්ඝෝණයක් විසුරුවා හැරීම සඳහා පොලීසිය විසින් මේ වන විට ජල ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ.

කොළඹ කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටින් ආරම්භ කළ මෙම උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරය හේතුවෙන් මේ වන විට කොළඹ අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් ද ඇති ව තිබේ.

ලෝටස් වටරවුම ආසන්නයේ දී මෙම ජල ප්‍රහාරය එල්ල කර ඇත.