ඇමරිකාව විසින් ඉරානයට යළිත් සම්බාධක පනවයි

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ, ඇමරිකාව විසින් ඉරානයට යළිත් සම්බාධක පනවා තිබෙන බවයි.

ඒ අනුව ඉරානයේ සමාගම් තුනකට සහ පුද්ගලයින් හය දෙනෙකුට මෙම නව සම්බාධක පනවා අැත.