ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යටවෙයි

පසුගිය දින රාත්‍රියේ ඇති වු අධික වර්ෂාවත් සමඟ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී ඇත.

මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 04ක එනම් බොපේ පොද්දල, කඩවත් සතර, බලපිටිය සහ අක්මිමණ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි ග්‍රාම සේව වසම් 37 ක පුද්ගලයින් 7,742ක් පීඩාවට පත්ව ඇති අතර, වැඩි බලපැමක් සිදුව ඇත්තේ බලපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසටයි.

ඇතිවූ වර්ෂාව හේතුවෙන් එම කොට්ඨාසයේ නිවාස 142ක් අර්ධ හානි ලෙස වාර්තා වන අතර, කිසිදු ජිවිත හානියක් වාර්තා නොවේ. එමෙන්ම පස් කණ්ඩියක් නාය යම නිසාවෙන් හබරාදුව හප්පාවන, කඩවත් සතර බටගන්විල නිවාස 03ක්  හානියට ලක්වි ඇත.

මේ වන විට ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය සහ ආපදා සහන සේවා ඒකකය පීඩාවට පත් පවුල් වෙනුවෙන් වියළි සලාක ලබාදීම සිදු කරේ.