පක්ෂ නායක රැස්වීම අද

පක්ෂ නායක රැස්වීම අද (17) පෙ.ව 11.30ට පැවැත්වීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.

කථානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතයි.