රාමසාන් උපවාසය හෙට අැරඹේ

කොළඹ මහ පල්ලිය ප්‍රකාශ කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් බැතිමතුන් සිය රාමසාන් උපවාසය සිකුරාදා (18දා) සිට ආරම්භ කරන බවයි.