කොළඹ අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ අවට දැඩි රථවාහන තදබදයක් පවතින බව පොලිසිය පවසයි.

ඒ පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙනි.