ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ නියමයන් හතක් විවාදයට

ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ නියමයන් හතක් අද (23) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනිණි.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින් නියමන් පිළිබඳ විවාදය ආරම්භ කළේ ය.

පොලිතීන් භාවිතය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් නිකුත් කර ඇති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබූ නියමයන්, වරතැන්න – හත්කිඳ පාරිසරික ආරක්ෂක ප්‍රදේශය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිතුමා විසින් සාදන ලදුව 2017- ජූනි 19 දිනැති අංක 2024/6 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබ 2018-05-09 දින ඉදිරිපත් කරන ලද නියමය අනුමත කිරීම පිණිස විවාදය පැවැත්වෙයි.