පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයත් ගංවතුරින් යටවීමේ අවදානමක

ඉදිරි දිනවල වැසි ඇතිවුවහොත් පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයත් ගංවතුරින් යටවීමේ අවදානමක් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු බලධාරීන් පවසයි.

මේ වන විට පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල වටා පිහිටි දියවන්නා ඔයේ ජල මට්ටම ද ඉහළ යමින් පවතින බව දැනගන්නට ලැබේ.

 

දියවන්නා ඔයේ ජල මට්ටම ගැන නාවික අංශ නිලධාරීන් ද මේ දිනවල අවධානයෙන් පසුවෙන බවයි වාර්තා වන්නේ.