දිවයින පුරා පිහිටි පාසල් දන්ත චිකිත්සක මධ්‍යස්ථාන 353ක් සංවර්ධනය කිරිමට පියවර

දිවයින පුරා පිහිටි පාසල් දන්ත චිකිත්සක මධ්‍යස්ථාන 353 ක් සංවර්ධනය කිරිමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන ඇත.
පාසල් දන්ත සේවාව තවත් විධිමත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා තීරණය කර ඇති අතර, ඒ පාසල් දරුවන්ගේ දත් ආරක්ෂා කිරීමේ අරමුණිනි. 
එමෙන්ම පාසල් දන්ත මධ්‍යස්ථාන සදහා අවශ්‍ය වෛද්‍යවරුන්, උපකරණ කඩිනමින් ලබාදෙන ලෙස සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතාට දැනුම් දෙන ලදි.