මැදි ආදායම්ලාභී නිවාස ව්‍යාපෘතිය පුළුල් කිරීමට කිරණය කෙරේ

මුල්වරට නිවාසයක් මිලදී ගනු ලබන මැදි ආදායම්ලාභීන්ට පෞද්ගලික අංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නිවාස ව්‍යාපෘති වෙතින්ද නිවාස මිලදී ගැනීම සඳහා ඉඩ සළස්වමින් මැදි ආදායම්ලාභී නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය පුළුල් කිරීමට රජය තීරණය කොට ඇත.

මෙම නිවාස ණය යෝජනා ක්‍රමය 2018 අයවැය යෝජනාවක් මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජනා කොට තිබුණත් ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මැදි ආදායම් ලාභී නිවාස ව්‍යාපෘතිය මගින් නිවාස මිලදී ගැනීම සදහාය.

එහෙත් ප්‍රමාණවත් ඉඩම් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතා සහ ඉදි කිරීම් සඳහා කල්ගත වීම හේතුවෙන් එකී නිවාස ව්‍යාපෘති මගින් නිවාස ඉල්ලුම කඩිනමින් සපුරාලීම අපහසු බව පෙනීයාම නිසා පෞද්ගලික අංශයෙන් නිවාස මිලදී ගැනීමට මැදි ආදායම්ලාභීන්ට ඉඩ දිය යුතු බවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අනුමත කොට ඇත.