දුම්රිය වැඩ වර්ජනය අද 4න් අවසන්

ගැටලු තුනක් මුල්කර ගනිමින් ආරම්භ කළ වැඩ වර්ජනය අද (31දා) සවස 4.00ට අවසන් කරන බව දුම්රිය තාක්ෂණ සේවා වෘත්තීය කමිටුව සඳහන් කරයි.