පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක තෝරා පත් කරගැනීමේ රහස් ඡන්දය ආරම්භ වෙයි

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කථානායක තෝරා පත් කරගැනීමේ රහස් ඡන්දය ආරම්භ වෙයි.

නියෝජ්‍ය කථානායක ධූරය සඳහා මන්ත්‍රීවරයකු පත් කරගැනීම සඳහා වන රහස් ඡන්දය මීට සුළු මොහොතකට පෙර  පාර්ලිමේන්තුවේ දී ආරම්භ විය.

නියෝජ්‍ය කතානායක තෝරා පත් කර ගැනීම සඳහා නම යෝජනා කරන ලෙස කතානායකවරයා විසින් සභාවෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය. ඒ අනුව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.බී.දිසානායක මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දු පුල්ලේ මහත්මියගේ නම යෝජනා කළේ ය. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා විසින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාගේ නම යෝජනා කළේ ය.

නියෝජ්‍ය කතානායකවරයකු සඳහා නම් දෙකක් යෝජනා වී තිබෙන බැවින් රහස් ඡන්දයක් පැවැත්වීමට සිදුවන බව ඉන් අනතුරුව කතානායකවරයා සභාව වෙත දැනුම් දුන්නේ ය.