මරදාන අවට රථවාහන තදබදයක්

34

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මරදාන අවට රථවාහන තදබදයක් පවතින බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා සිසුන්ගේ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම විරෝධතා පා ගමන ආරම්භ කර ඇත.