මරදාන අවට රථවාහන තදබදයක්

විරෝධතාවක් හේතුවෙන් මරදාන අවට රථවාහන තදබදයක් පවතින බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා සිසුන්ගේ ගැටළුවලට විසඳුම් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලමින් මෙම විරෝධතා පා ගමන ආරම්භ කර ඇත.