කෘෂි රක්ෂණ මුදල් ගොවීන්ට ලබා දීමට සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට පියවර

2018 යල කන්නයේ සිට බෝග වර්ග 06ක් සඳහා ගොවීන්ගෙන් කිසිදු දායක මුදලක් අය කිරීමකින් තොරව ගොවි රක්ෂණය නොමිලයේ ලබා දීමට රජය තීන්දු කර ඇත.

මේ යටතේ වී, බී ලූණු, අර්තාපල්, බඩඉරිගු, සෝයා බෝංචි සහ මිරිස් යන බෝග වර්ග 06 සඳහා නොමිලයේ කෘෂි රක්ෂණය ලබා දෙන අතර වගා හානියක දී අක්කරයකට රු. 40,000 බැගින් හෙක්ටෙයාර් එකකට රු. 100,000ක මුදලක් වගා හානි රක්ෂණ මුදලක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් ලබා දීමට නියමිතය.

මේ සඳහා වන රු. මි. 5228ක මුදලක් මේ වනවිටත් රජය විසින් අදාල බැංකු වෙත යොමු කර තිබේ.

ඒ අනුව එම බෝග වර්ග 06 වගා කරන සෑම ගොවියෙකුටම අදාල කෘෂි රක්ෂණය හිමිවන බව තහවුරු කිරීම සඳහා කෘෂි රක්ෂණ සහතික පත්‍රයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම හා ගොවිජන රක්ෂණ මණ්ඩලයට උපදෙස් දෙනු ලැබීය.

මෙම කෘෂි රක්ෂණ සහතික පත් ගොවීන් වෙත ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට නියමිතය. මේ වනවිට 2018 වර්ෂයේ වගා හානි වෙනුවෙන් රජය ගෙවා ඇති මුදල රු. මිලියන 145.57කි.