තලාව රාජ්‍ය බැංකුව ක‌ොල්ලකෑමේ සිදුවීමට අදාළ විමර්ශන ‌ආරම්භ කරයි

අනුරාධපුර තලාව නගරයේ පිහිටි රාජ්‍ය බැංකුවක් ක‌ොල්ලකෑමේ සිදුවීමට අදාළ විමර්ශන ‌මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. ඒ නිල සුනඛ අංශයේ ද සහය ඇතිවයි.

පසුගිය ද‌ෙවනදා උදෑසන ම‌ෙම බැංකු ක‌ොල්ලය සිඳුව ඇත්තේ තලාව ප‌ොලිස් මුරප‌ොළ ආසන්නයේ දීයි. ම‌ෙම රාජ්‍ය බැංකුව‌ෙහි පසුපස ද‌ොර‌ෙහි අඟුළු බිඳදමා ක‌ොල්ලකරුවන් බැංකුව තුළට ඇතුළු වී ඇති අතර ආරක්ෂක ‌සේප්පු තුළ රඳවා තිබු රුපියල් ලක්ෂ සීයයකට අධික මුදලක් සහ රුපියල් ක‌ෝටි නවයකට ආසන්න වටිනාකමකින් යුත් රන් ආභරණ කිල‌ෝග්‍රෑම් 22කට අධික ප්‍රමාණයක් ක‌ොල්ලකරුවන් විසින් ස‌ොරාග‌ෙන ති‌බේ.

මේ අතර සැකකරුවන් ක‌ොල්ලය සඳහා රැගෙන ආ උපකරණ අතර තිබු නියනක් සහ ර‌ෙදි කැබැල්ලක් ප‌ොලිසිය භාරයට ග‌ෙන තිබේ.

බැංකුවේ සවිකර තිබු ආරක්ෂක සංඥා පද්ධතිය සහ කැමරා පද්ධතිය ද ක‌ොල්ලකරුවන් විසින් රැග‌ෙන ග‌ොස් ඇතිබව ප‌ොලීසිය සඳහන් කරයි.