රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංස්කරණයට – ප්‍රසාද දීමනාව සියලු සේවකයින්ට සමසේ

රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන බවත් ඒ සඳහා අලුත් පනතක් ගෙනඒමට කටයුතු කරන බවත් රේගුවේ සුළු පිරිසක් වෙත ලැබෙන ප්‍රසාද දීමනාව සියලු සේවකයින්ට සමසේ ලබාදීමට කටයුතු කරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පවසයි.

විශේෂ වෙළෙඳ භාණ්ඩ බදු පනත යටතේ නියමයන් අටක්, රේගු ආඥා පනත යටතේ යෝජනාවක්, නිෂ්පාදන බදු (විශේෂ විධිවිධාන) පනත යටතේ නියමයක් අද (4) පාර්ලිමේන්තුවේ දී විවාදයට ගැනිණි. මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා විසින් විවාදය අරම්භ කළේ ය.

ප්‍රසාද දීමනා ක්‍රමවේදයේ ගැටළුව විසඳීමට වසර ගණනාවක් උත්සහ කළා. අනුපාතිකව ලබාදීමේ ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම වැදගත් වෙනවා. ඉතා දැඩි අසමනතාවයක් ප්‍රසාද දීමනාවල තිබෙනවා. අඩු ප්‍රතිශතයක් ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබාගෙන තිබෙනවා. කණ්ඩායමක් විසින් රේගුව මෙහෙය වනවා. රේගු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න අලුත් පනතක් ගෙන්න කටයුතු කරනවා. ලැබෙන ප්‍රසාද දීමනාව, මුළු රේගුවේ සියලු සේවකයන්ට සමසේ බෙදන්න කියලා යෝජනා කරනවා. නියෝග මේ සතියේ නිකුත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 2016 මුළු වසරේ බිලියන දෙකකට වැඩිය දීමනා ලෙස ලැබී තිබුණා. සුළු පිරිසකට පමණක් මුදල රේගුවේ සැමට සමව ලබාදෙන්න කටයුතු කරනවා. රේගු පනත හා සුරා බදු පනත අලුතින් හදනවා. අයවැයට ප්‍රථම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනවා යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.