පෑලියගොඩ නිවාස 07ක් ගින්නකින් සම්පුර්ණයෙන් විනාශ ව‌ෙයි

පෑලියගොඩ –  නුගේ පාරේ නිවාස 07ක් අද (16) අලූයම ඇතිවු ගින්නකින් සම්පුර්ණයෙන් විනාශවී තිබෙන බවට වාර්තා ව‌ෙයි.

විදුලි කාන්දුවක් හේතුවෙන් ගින්න හටගෙන ඇති බවයි පොලීසිය ප්‍රකාශ කළේ.