ජාතික විගණන පනතට කථානයක අත්සන තබයි

පසුගිය ජූලි 05 දා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ ජාතික විගණන පනතට අද (17දා) දින පෙරවරුවේ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා සිය අත්සන සටහන් කරන ලදී.