2017 වසරේ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරයි

2017 වසරේ සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කළ බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී.සනත් පූජිත මහතා සඳහන් කරයි.

මෙම ප්‍රතිඵල විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.doenets.lk වෙත පිවිස නිවැරදි විභාග අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ලබා ගත හැක.

සියලුම පාසල් වෙත ප්‍රතිඵල ලේඛන තැපැල් කිරීම ආරම්භ කර ඇති බව ඒ මහත සඳහන් කරයි.

මෙම විභාගය සඳහා 169,412 දෙනෙකු අයදුම් කළ අතර විභාගයට පෙනී සිටි සංඛ්‍යාව 158,805කි. විභාගය සමත් සංඛ්‍යාව 150,005 දෙනෙකු වන අතර විභාග මධ්‍යස්ථාන 1,301කදී විභාගය පැවැත් වූ අතර උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන සංඛ්‍යාව 23ක් සහ ඇගයීම් මණ්ඩල 83ක් විය.