ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 150 කට හිමිකම් ඔප්පු

දීර්ඝ කාලයක් ඉඩම් ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම්වල ජීවත් වූ ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ තවත් පවුල් 150 කට පමණ හිමිකම් ඔප්පු ලබා දීම පසුගිය දා සිදු කෙරිණි.
ඒ ඉඩම්, ඉඩම් සංවර්ධන හා පාර්ලිමේන්තු ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.