මැලේරියා ඖෂධයකට වසර 60 කට පසු ඇමරිකාවේ අනුමැතිය

මැලේරියා මර්දනය සඳහා යොදාගනු ලබන ඖෂධයකට වසර 60 කට පසුව ඇමරිකානු රජයේ අනුමැතිය හිමිව තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට මැලේරියා රෝගයෙන් ලොව මිලියන 8.5 ක පුද්ගලයින් පිරිසක් පීඩාවට පත්ව ති‌බේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කරන්න‌ේ මෙම ඖෂධය මැලේරියා රෝගය නැවත ඇතිවීම වැලැක්වීම සඳහා ප්‍රතිජීවකයක් ලෙස භාවිත කිරීමට හැකි බවයි.