100 වැනි උදා ගම්මානය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතින් හෙට ජනතා අයිතියට

මෙරට නිවාස නොමැති ජනතාවට පුළුල් නිවාස සංවර්ධනයක් උරුමකරදීම වෙනුවෙන් නැවත සක්‍රීය කළ උදා ගම්මාන වැඩපිළිවෙළ යටතේ ඉදිකළ 100වැනි උදා ගම්මානය වන “කෛලයාපුරම්” ත්‍රීකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ නගර හා කඩවත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාංගායුත්තු හිදී හෙට (29) ජනතා අයිතියට පැවරේ.
එ් නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අතිනි.
නිවාස 22කින් සමන්විත මෙම නිවාස ගම්මානයේ ඉදිකිරීම් 2017 ජනවාරි මාසයේ දී ආරම්භ කොට ඇත.