වත්තල, කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ රසායනික කම්හලක ගින්නක්

වත්තල – කෙරවලපිටිය, අවරකොටුව ප්‍රදේශයේ රසායනික කම්හලක ගින්නක් හට ගෙන ඇති බව කොළඹ ගිනි නිවීමේ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සදහා ගිනි නිවීමේ රථ 03ක් පිටත්කර ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ.