ශක්තිමත් ධීවර ජනතාවක් බිහිකිරීමේ අනාගත වැඩපිළිවෙල යටතේ නව නිෂ්පාදන සහ කර්මාන්ත හඳුන්වාදීමට පියවර

ග්‍රාමීය ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ධීවර පවුල්වල කාන්තාවන් ආර්ථිකමය අතින් සවිබල ගන්වා ශක්තිමත් ධීවර ජනතාවක් බිහිකිරීමේ අනාගත වැඩපිළිවෙල යටතේ කාන්තාවන් ඉලක්ක කර නව නිෂ්පාදන සහ කර්මාන්ත හඳුන්වාදීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතාගේ උපදෙස් පරිදි කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පවතී.

නව ව්‍යවසායකයින් හඳුන්වාදීමේ රජයේ ”එන්ටර්ප්‍රයිසර්ස් ශ්‍රී ලංකා” වැඩසටහන සහ ග්‍රාමීය ජිවනෝපාය සංවර්ධන ගම්පෙරළිය වැඩසටහන් හා සමගාමිව ධිවර ක්ෂේත්‍රය ඉලක්ක කර මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම අරමුණය.

ජාතික දීවර මහා සම්මේලනය සහ ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මුලිකාත්වයෙන් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබදව එහි නිලධාරීන් සමඟ පැවති සාකච්ජාවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා මේ බව පැවසිය.

ඒ අනුව මත්ස්‍ය ආශ්‍රිත අතුරු නිෂ්පාදන පිළිබද පුහුණුවක් ලබාදීම, එම නිෂ්පාදන සදහා වෙළදපොළ සොයාදීම, නව තාක්‍ෂණය හඳුන්වාදීම, ලබන ආදායම වර්ධනය කරගැනීමේ ක්‍රමෝපායන් හඳුන්වාදීම, මුල්‍ය කළමනාකරණය මගින් ව්‍යවසායකයින් බවට පත්වීමට අවස්ථා දීවර කාන්තාවට විවර කර දීම මේ යටතේ සිදු කරනු ඇත.

ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ විසින් දීවර කාන්තාව ඉලක්ක කර ස්‌වයංරැකියා අවස්ථා රැසක් නිර්මාණය කර ඇත. නව වැඩපිළිවෙල යටතේ ලබාදෙන උපකරණ සහ ආධාර වලට අමතරව ණයක් ලබාගෙන තම කර්මාන්තය තවත් වැඩිදියුණු කරගැනීමට උත්සහ ගන්නා දීවර කාන්තාව වෙනුවෙන් සහන මුදලට ණය පහසුකම් ලබාදීම සදහා වැඩපිළිවෙලක් ද හදුන්වාදීමට කටයුතු සැලසුම් කර තිබේ. මේ යටතේ සෑම දීවර ගම්මානයකටම නව නිෂ්පාදන සමග දීවර කාන්තා ව්‍යවසායිකාවක් බිහිකර ග්‍රාමීය ජිවනොපය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල යටතේ ගම තුලම නව ආදායම් සහ නව රැකියා බිහිකර ගමේ විරැකියාවට විසදුම් ගම තුළින්ම ලබාදීම අරමුණය.