“වැව් දහසක් – ගම් දහසක්” වැඩසටහ‌නේ පළමු අදියර යටතේ වැව් 758ක් සංවර්ධනය කෙරේ

“වැව් දහසක් – ගම් දහසක්” වැඩසටහනින් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය විසින් පළමු අදියර යටතේ දිවයිනේ වැව් 758 ක් සංවර්ධනය කිරීම මේ වන විට දිවයින පුරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
ම‌ෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ රු. දෙකෝටි පනස්ලක්ෂයක වියදමින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ පළල්වැව සහ මුලිගිරිගල වැව යන වැව් දෙක ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීම ඊයේ (30) කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඇරඹිණි.
එම වැව් දෙක ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමට අමරතරව එම වැව් යටතේ පිහිටි ගම්මානවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම ද ආරම්භ විය. ඒ අනුව කෘෂිමාර්ග සංවර්ධනය මෙන්ම වැව් යටතේ ඇති ඇලවේලි ඇතුලු යටි ගං ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ද ආරම්භ විය. එමෙන්ම ගෙවතුවගාව සඳහා අවශ්‍ය පලතුරු පැළ වර්ග ද අමාත්‍යවරයා විසින් බෙදාදෙනු ලැබීය.