කොටුව – මැලිබන් වීථිය ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැළක ගින්නක්

කොටුව – මැලිබන් වීථිය ප්‍රදේශයේ අද (06) උදෑසන 05 ට පමණ බෑග් විකුණන වෙළඳසැළක ගින්නක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා ව‌ෙ‌යි.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ රථ 03ක් මගින් ගින්න මැඩපවත්වා ඇති බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.