කෑගල්ලේ නව ඉදිකිරීම් රැසක් අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට

දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය පරිපාලනය සවිමත් කර වඩාත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි සේවයක් ලබා දීම සඳහා වන රජයේ අරමුණ ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතනයන කිහිපයක නව ඉදිකිරීම් රැසක් විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගිය දා සිදුකෙරිණි.

ඒ අනුව කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් ඉඩම් හා රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලයේ ලක්ෂ 111 ක වියදමින් ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීම සිදුකළ අතර දෙහිඹ්විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ රු.ලක්ෂ 128 ක වියදමින් ඉදිකළ නව ගොඩනැගිල්ල ජනතා අයිතියට පත්කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුකෙරිණි.

එමෙන්ම යටියත්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සඳහා රු.ලක්ෂ 487 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද නව ගොඩනැගිල්ල ද මීට සමගාමීව ජනතා අයිතියට පත්කෙරුණ අතර රු. ලක්ෂ 20 ක වියදමින් ඉදිකරන ලද යටියන්තොට ගනේපල්ල වසමේ ‘‘ නිල සෙවණ “ කාර්යාලය විවෘත කිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකරන ලදී.

බුලත්කොහුපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් අම්පාගල වසමේ ‘‘ නිල සෙවණ “ කාර්යාලය ද වජිර අබේවර්ධන අමාත්‍යවරයා විසින් විවෘත කෙරිණි.

මෙම ඉදිකිරීම් සියල්ල ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාදන මත අවසන් කොට ජනතා අයිතියට පත් කොට තිබේ.