හජ්ජි උත්සවය මෙම මස 22දා

හජ්ජි උත්සවය මෙම මස 22දා ට ය‌ෙදී ඇත.

නව සඳ බැලීම හේතුවෙන් හජ්ජි උත්සවය මෙම මස 22දා සමරන බව කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කරයි.