තුරුණු දිරිය ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ව්‍යාපාර සැළසුම් 783ක් දිවයින පුරා

2018 අගෝස්තු මස වන විට, ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ කුඩා ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය (SEDD) විසින් දිවයිනේ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ”තුරුණු දිරිය” ණය යෝජනා ක්‍රමය සඳහා ව්‍යාපාර සැළසුම් 783ක් සකස් කර ඇත.

දැනට තරුණ ව්‍යවසායකයින් 1030ක් මේ සඳහා සුදුසුකම් ලැබ සිටින අතර ව්‍යාපාර සැළසුම් 390ක් දිවයින පුරා ලංකා බැංකු ශාඛා වෙත බාර දී ඇත.

තරුණ ව්‍යවසායකයින්ගේ ආර්ථික අභිවෘද්ධිය අරමුණු කරගත් ”තුරුණු දිරිය” ණය යෝජනා ක්‍රමය, අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලයේ හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයේ මැදිහත්වීම මත ලංකා බැංකුව මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. මෙය, වයස අවුරුදු 35ට අඩු, උපාධියක් හෝ පිළිගත් වෘත්තීය නිපුණතා සහතිකයක් සහිත, අවම වශයෙන් වසර 03ක් ව්‍යාපාරයේ නියුතු, හැකියාවැති, තරුණ ව්‍යවසායකයින් උදෙසා වන විශේෂ ණය යෝජනා ක්‍රමයකි. මෙම ණය යෝජනා ක්‍රමයේ ආවේණික හා ආකර්ශනීය ප්‍රතිලාභ වන ඇප නොමැතිව හෝ ලිහිල් ඇප සහිතව ණය ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව හේතුවෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පුරා විශාල ප්‍රමාණයක් තරුණ ව්‍යවසායකයින් මේ සඳහා ආකර්ශනය වී ඇත.